beach body workout

beach body workout

Skill 

10 elastiek over je hoogd heen draaien. 
5 handwalk push up 
15 hele buik uitstrekken 
3x

Kracht 15 min  

Bench press
5-5-5-5-5

Roll out wieltje
8-8-8-8

WOD

15 knee raises 
15 push ups 
15 ab matt sit ups 
15 tricep dip 
5x 

time cap 16 min