5 rm strikt press

5 rm strikt press

Skill
12 wall slide
12 straight arm pull over (schijf 5/10kg)
30 sec barbell overhead hold (gewicht mag elke ronde zwaarder)
4x

kracht
5 rm strikt press

Time cap 15 min

WOD
5 push press 50/30kg
10 deadlift 50/30 kg
12 burpees over de bar
1 ronde rennen
4x

Time cap 16 min