max squat

max squat


EMOM
16 KB Lunges 24/16
15 V-ups
15 KB Full swing 24/16
Max hh KB Goblet squats
Rust
4x
Time cap 20 min.

schrijf je herhalingen van de squat op en tel die bij elkaar op.


10-9-8-7-6-5-6-5-4-3-2-1
Cruch Press
2DB Deadlift
Push ups
2DB Row
2DB Front squat
2 db push press
Time cap 20 min.