Algemene voorwaarden

PersonalGym Beverwijk

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. De organisatie: Personal Gym Beverwijk;
 2. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Personal Gym Beverwijk en de deelnemer. Deze overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Personal Gym Beverwijk waarin de deelnemer een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen die Personal Gym Beverwijk verzorgt;
 3. Abonnement: Dit is ook wel de overeenkomst tussen Personal Gym Beverwijk en de deelnemer.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Personal Gym Beverwijk;
 5. Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Personal Gym Beverwijk de training geeft;
 6. Training: de (personal) trainingssessie die door Personal Gym Beverwijk wordt verzorgd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer van Personal Gym Beverwijk zich direct of indirect voor de Personal Training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/of fitness en/of groepslessen. Een overeenkomst is tot stand gekomen na een schriftelijke inschrijving van de deelnemer bij de organisatie. De inschrijving dient ingevuld, ondertekend en aan Personal Gym Beverwijk te worden geretourneerd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Personal Gym Beverwijk vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en dient een intakeformulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld en deze dient ondertekend te worden geretourneerd. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier en gesprek kan een deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 4: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, offertes of andere correspondentie van Personal Gym Beverwijk binden Personal Gym Beverwijk niet.

Artikel 5: Facturering

5.1 Alle abonnementen dienen vooraf te worden voldaan, uitsluitend per bank, dan wel per automatische betaling. Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige of volledige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Personal Gym Beverwijk, daarbij zullen de kosten, zoals buitengerechtelijke incassokosten, administratiekosten, loonkosten, automatische incassokosten en de wettelijke rente die Personal Gym Beverwijk in verband hiermee moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer. Indien Personal Gym Beverwijk niet overgaat tot ontbinding is Personal Gym Beverwijk gerechtigd de deelnemer de toegang tot activiteiten te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteiten worden echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dat de lessen kunnen komen te vervallen waarover wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.|
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Iedere betaling door de deelnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na de voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de deelnemer tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
5.3 Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging en/of betaling per bank zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 6 maanden. Automatische betalingen geschieden altijd bij vooruitbetaling per de vijfde van de eerste volledige maand.
5.4 Indien u zich aanmeldt tijdens een lopende maand, dan betaalt u het naar verhouding resterende bedrag van de datum waarop u zich inschrijft tot de eerste van de volgende maand.
5.5 Op de diensten van Personal Gym Beverwijk zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. BTW tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen.
5.6 Personal Gym Beverwijk is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren, onder meer ook ten gevolge van de BTW-verhoging. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.7 Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

Artikel 6: Abbonementen

Het (eerste) abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de contractsduur en zonder dat het abonnement is opgezegd, zal deze door PersonalGym Beverwijk worden omgezet in onbepaalde tijd, tenzij partijen andere overeenkomen. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 6 maanden en maximale looptijd van 12 maanden.

Artikel 7 – (Tijdelijk) stopzetten van het abonnement

7.1 Indien u na een abonnementsperiode van bepaalde duur het abonnement wilt opzeggen, dient deelnemer dit uiterlijk 1 maand van tevoren (dus voor het verstrijken van de bepaalde duur) schriftelijk op te zeggen ter attentie van de directie van Personal Gym Beverwijk. Dit is tevens mogelijk via het officiële mutatieformulier dat verkrijgbaar is bij de directie van Personal Gym Beverwijk.
7.2 Tussentijdse opzeggen van het abonnement voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Het tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien er een schriftelijk verzoek bij de directie wordt ingediend die is voorzien van een verklaring van erkend arts of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring van de directie van Personal Gym Beverwijk zal uw abonnement tijdelijk worden stil gelegd, met een maximum van drie maanden. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsdagen, gelijk aan het aantal trainingsdagen van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.

Artikel 8 – Afspraken en toegangsbewijs

8.1 Bij de bevestiging van inschrijving en de totstandkoming van de overeenkomst zal Personal Gym Beverwijk mededelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Personal Gym Beverwijk ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak in te plannen. Indien de gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden door de deelnemer. Wordt de gemaakte afspraak niet op tijd geannuleerd door de deelnemer, dan zal de trainingssessie in rekening gebracht worden. Houdt er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies. Personal Gym Beverwijk behoudt het recht om trainingen minimaal 2 uur van tevoren te annuleren. De personal trainer dient ingeval van ziekte of afwezigheid de deelnemer zo spoedig mogelijk te informeren hierover er wordt dan gekeken naar een nieuwe datum om een afspraak met de deelnemer in te plannen.
8.2 Indien er sprake is van een overeenkomst, verkrijgt de deelnemer een toegangsbewijs om toegang tot de trainingsfaciliteit te verkrijgen. De deelnemer zal hier €25,- borg voor betalen. De deelnemer ontvangt de betaalde borg voor het toegangsbewijs retour, mits in goede staat, indien inlevering uiterlijk binnen een maand na opzegging gebeurt.

Artikel 9 – Openingstijden

Personal Gym Beverwijk en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag laten vervallen. Trainingen die komen te vervallen kunnen worden ingehaald of doorgeschoven.

Artikel 10 - Trainingsprogramma

10.1 Op Personal Training rust de verplichting, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer. Personal Gym Beverwijk is gehouden haar verplichtingen na te komen, maar garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Personal Gym Beverwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de deelnemer niet behalen van gewenst resultaat. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de deelnemer.
10.2 Personal Gym Beverwijk bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.
10.3 Zonder voorafgaande toestemming van Personal Gym Beverwijk mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zijn bij Personal Gym Beverwijk hebben ingeschreven voor desbetreffende afspraken.
10.4 De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn.
10.5 De deelnemer zal voorafgaand de training verklaren of dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal training zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om alvorens de overeenkomst met Personal Gym Beverwijk of ten tijde van de overeenkomst een erkend arts of therapeut te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden bij Personal Gym Beverwijk.

Artikel 11 - Orde en instructievoorschriften

11.1 De deelnemer of bezoeker dient zich te houden aan de door Personal Gym Beverwijk gegeven instructies en vastgelegde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Personal Gym Beverwijk gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of restitutie daarvan.
11.2 Personal Gym Beverwijk heeft te allen tijde het recht om uw toegangsbewijs/lidmaatschapskaart te controleren.

Artikel 12 - kledingvoorschriften

Tijdens de trainingen dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van sportschoenen is verplicht.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Personal Gym Beverwijk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ingeval van overmacht, te vinden in artikel 14.2.
 2. Enige daad of nalatigheid van de deelnemer, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid en/of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies. De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dient de instructies dan ook volledig in acht te nemen.

13.2 Personal Gym Beverwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Personal Gym Beverwijk is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3 Deelname aan de activiteiten tijdens de trainingen geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Personal Gym Beverwijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die ontstaan is door het opvolgen van de door Personal Gym Beverwijk gegeven trainingsadviezen of instructies. De trainingsadviezen of instructies zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. De kosten die eventueel voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor de kosten van de deelnemer. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Personal Gym Beverwijk. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor eventueel daaruit voorvloeiende schade.
13.4 Personal Gym Beverwijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, zoekraken of diefstal van eigendommen van de deelnemer in en rond de locatie waar de trainingen worden gegeven. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
13.5 Personal Gym Beverwijk aanvaart geen aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor indirect- of gevolgschade.
13.6 Iedere deelnemer die de overeenkomst aangaat dient een zorgverzekering te hebben.
13.7 In geval van gevaarlijke weersomstandigheden bij onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of storm bent u zelf volledig aansprakelijk en kan Personal Gym Beverwijk ervoor kiezen om de training te annuleren.
13.8 Indien Personal Gym Beverwijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Personal Gym Beverwijk beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Personal Gym Beverwijk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Personal Gym Beverwijk beperkt tot het bedrag dat de deelnemer aan Personal Gym Beverwijk betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.
13.9 Indien de deelnemer of een eventuele derde(n) de trainingsruimte betreedt, kan Personal Gym Beverwijk niet aansprakelijk worden gehouden voor activiteiten en gebeurtenissen die buiten de trainingen en trainingsruimten om gebeuren. De deelnemer en eventuele derde(n) zijn dan zelf verantwoordelijk voor de geleden schade.
13.10 Indien de deelnemer of een eventuele derde(n) zonder begeleiding zich in trainingsruimte bevindt, kan Personal Gym Beverwijk niet aansprakelijk worden gehouden voor activiteiten en gebeurtenissen die dan plaatsvinden. Dit geldt ook indien de training al is aangevangen.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Personal Gym Beverwijk is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de personal trainer, verkeersongeval, verkeersstoring, virusinfectie en computervredebreuk door derden, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Personal Gym Beverwijk geen controle kan uitoefenen.
14.3 In geval van overmacht zal Personal Gym Beverwijk trachten om de trainingen in een andere vorm aan de deelnemers te kunnen bieden, tot voor zover mogelijk.
14.4 In geval van overmacht zal de facturing doorlopen, tenzij Personal Gym Beverwijk daar een mededeling over doet aan de deelnemers waarin anders is bepaald.

Artikel 15 - Ontbinding

15.1 Elk handelen, nalaten of gedrag van een deelnemer, of bezoeker van Personal Gym Beverwijk, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Personal Gym Beverwijk kunnen benadelen, geeft Personal Gym Beverwijk en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van het abonnementsgeld of schadevergoeding.
15.2 Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.
15.3 De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht worden stopgezet.
15.4 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkend arts of therapeut.
15.5 De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 16 - Privacy

16.1 Personal Gym Beverwijk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. De persoonsgegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Personal Gym Beverwijk werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Personal Gym Beverwijk verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Personal Gym Beverwijk om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. De persoonsgegevens zijn ook nodig voor de facturering.
16.2 Ingevulde intakeformulieren die een jaar of langer geleden een traject van Personal Gym Beverwijk hebben voltooid, zullen worden verwijderd. Op verzoek van de deelnemer kunnen deze eerder na voltooiing van het traject worden verwijderd. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst.
16.3 Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen niet op verzoek vernietigd worden.
16.4 De deelnemer dient veranderingen in de persoonsgegevens per omgaande aan Personal Gym Beverwijk door te geven.
16.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slecht gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

17.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Personal Gym Beverwijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Personal Gym Beverwijk. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke stemming van Personal Gym Beverwijk.
17.2 Alle door Personal Gym Beverwijk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Personal Gym Beverwijk ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Personal Gym Beverwijk zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.
17.3 Het is zonder voorafgaande toestemming van Personal Gym Beverwijk niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training en/of personal trainer.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Personal Gym Beverwijk.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en Personal Gym Beverwijk zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Personal Gym Beverwijk is gevestigd. De deelnemer heeft 1 maand tijd nadat Personal Gym Beverwijk zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Personal Gym Beverwijk om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Artikel 19 – Overige bepalingen

Personal Gym Beverwijk behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in de voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen steeds zullen ingaan na afloop van het lopende abonnement. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Personal Gym Beverwijk. Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Personal Gym Beverwijk beoordeeld en beslist.

Algemene voorwaarden Personal Gym Beverwijk (versie mei 2020)

PersonalGym Heemskerk

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. De organisatie: Personal Gym Heemskerk;
 2. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Personal Gym Heemskerk en de deelnemer. Deze overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Personal Gym Heemskerk waarin de deelnemer een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen die Personal Gym Heemskerk verzorgt;
 3. Abonnement: Dit is ook wel de overeenkomst tussen Personal Gym Heemskerk en de deelnemer.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Personal Gym Heemskerk;
 5. Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Personal Gym Heemskerk de training geeft;
 6. Training: de (personal) trainingssessie die door Personal Gym Heemskerk wordt verzorgd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer van Personal Gym Heemskerk zich direct of indirect voor de Personal Training heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/of fitness. Een overeenkomst is tot stand gekomen na een schriftelijke inschrijving van de deelnemer bij de organisatie. De inschrijving dient ingevuld, ondertekend en aan Personal Gym Heemskerk te worden geretourneerd. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Personal Gym Heemskerk vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad en dient een intakeformulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld en deze dient ondertekend te worden geretourneerd. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier en gesprek kan een deelnemer zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 4: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, offertes of andere correspondentie van Personal Gym Heemskerk binden Personal Gym Heemskerk niet.

Artikel 5: Facturering

5.1 Alle abonnementen dienen vooraf te worden voldaan, uitsluitend per bank, dan wel per automatische betaling. Het is niet mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige of volledige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Personal Gym Heemskerk, daarbij zullen de kosten, zoals buitengerechtelijke incassokosten, administratiekosten, loonkosten, automatische incassokosten en de wettelijke rente die Personal Gym Heemskerk in verband hiermee moeten maken, voor rekening komen van de deelnemer. Indien Personal Gym Heemskerk niet overgaat tot ontbinding is Personal Gym Heemskerk gerechtigd de deelnemer de toegang tot activiteiten te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteiten worden echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dat de lessen kunnen komen te vervallen waarover wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Iedere betaling door de deelnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na de voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de deelnemer tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

5.3 Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging en/of betaling per bank zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 6 maanden. Automatische betalingen geschieden altijd bij vooruitbetaling per de vijfde van de eerste volledige maand.

5.4 Indien u zich aanmeldt tijdens een lopende maand, dan betaalt u het naar verhouding resterende bedrag van de datum waarop u zich inschrijft tot de eerste van de volgende maand.

5.5 Op de diensten van Personal Gym Heemskerk zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. BTW tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen.

5.6 Personal Gym Heemskerk is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren, onder meer ook ten gevolge van de BTW-verhoging. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.7 Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

Artikel 6: Abbonementen

Het (eerste) abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de contractsduur en zonder dat het abonnement is opgezegd, zal deze door Personal Gym Heemskerk worden omgezet in onbepaalde tijd, tenzij partijen andere overeenkomen. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 6 maanden en maximale looptijd van 12 maanden.

Artikel 7 – (Tijdelijk) stopzetten van het abonnement

7.1 Indien u na een abonnementsperiode van bepaalde duur het abonnement wilt opzeggen, dient deelnemer dit uiterlijk 1 maand van tevoren (dus voor het verstrijken van de bepaalde duur) schriftelijk op te zeggen ter attentie van de directie van Personal Gym Heemskerk. Dit is tevens mogelijk via het officiële mutatieformulier dat verkrijgbaar is bij de directie van Personal Gym Heemskerk.

7.2 Tussentijdse opzeggen van het abonnement voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Het tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien er een schriftelijk verzoek bij de directie wordt ingediend die is voorzien van een verklaring van erkend arts of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring van de directie van Personal Gym Heemskerk zal uw abonnement tijdelijk worden stil gelegd, met een maximum van drie maanden. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsdagen, gelijk aan het aantal trainingsdagen van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.

Artikel 8 – Afspraken en toegangsbewijs

8.1 Bij de bevestiging van inschrijving en de totstandkoming van de overeenkomst zal Personal Gym Heemskerk mededelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Personal Gym Heemskerk ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak in te plannen. Indien de gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden door de deelnemer. Wordt de gemaakte afspraak niet op tijd geannuleerd door de deelnemer, dan zal de trainingssessie in rekening gebracht worden. Houdt er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies. Personal Gym Heemskerk behoudt het recht om trainingen minimaal 2 uur van tevoren te annuleren. De personal trainer dient ingeval van ziekte of afwezigheid de deelnemer zo spoedig mogelijk te informeren hierover er wordt dan gekeken naar een nieuwe datum om een afspraak met de deelnemer in te plannen.

8.2 Indien er sprake is van een overeenkomst, verkrijgt de deelnemer een toegangsbewijs om toegang tot de trainingsfaciliteit te verkrijgen. De deelnemer zal hier €25,- borg voor betalen. De deelnemer ontvangt de betaalde borg voor het toegangsbewijs retour, mits in goede staat, indien inlevering uiterlijk binnen een maand na opzegging gebeurt.

Artikel 9 – Openingstijden

Personal Gym Heemskerk en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag laten vervallen. Trainingen die komen te vervallen kunnen worden ingehaald of doorgeschoven.

Artikel 10 - Trainingsprogramma

10.1 Op Personal Training rust de verplichting, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer. Personal Gym Heemskerk is gehouden haar verplichtingen na te komen, maar garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Personal Gym Heemskerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de deelnemer niet behalen van gewenst resultaat. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de deelnemer.

10.2 Personal Gym Heemskerk bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

10.3 Zonder voorafgaande toestemming van Personal Gym Heemskerk mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zijn bij Personal Gym Heemskerk hebben ingeschreven voor desbetreffende afspraken.

10.4 De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn.

10.5 De deelnemer zal voorafgaand de training verklaren of dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de personal training zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om alvorens de overeenkomst met Personal Gym Heemskerk of ten tijde van de overeenkomst een erkend arts of therapeut te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden bij Personal Gym Heemskerk.

Artikel 11 - Orde en instructievoorschriften

11.1 De deelnemer of bezoeker dient zich te houden aan de door Personal Gym Heemskerk gegeven instructies en vastgelegde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Personal Gym Heemskerk gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of restitutie daarvan.

11.2 Personal Gym Heemskerk heeft te allen tijde het recht om uw toegangsbewijs/lidmaatschapskaart te controleren.

Artikel 12 - kledingvoorschriften

Tijdens de trainingen dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van sportschoenen is verplicht.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 Personal Gym Heemskerk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ingeval van overmacht, te vinden in artikel 14.2.
 2. Enige daad of nalatigheid van de deelnemer, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid en/of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies. De deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dient de instructies dan ook volledig in acht te nemen.

13.2 Personal Gym Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Personal Gym Heemskerk is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 Deelname aan de activiteiten tijdens de trainingen geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Personal Gym Heemskerk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die ontstaan is door het opvolgen van de door Personal Gym Heemskerk gegeven trainingsadviezen of instructies. De trainingsadviezen of instructies zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. De kosten die eventueel voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor de kosten van de deelnemer. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Personal Gym Heemskerk. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor eventueel daaruit voorvloeiende schade.

13.4 Personal Gym Heemskerk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, zoekraken of diefstal van eigendommen van de deelnemer in en rond de locatie waar de trainingen worden gegeven. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.

13.5 Personal Gym Heemskerk aanvaart geen aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor indirect- of gevolgschade.

13.6 Iedere deelnemer die de overeenkomst aangaat dient een zorgverzekering te hebben.

13.7 In geval van gevaarlijke weersomstandigheden bij onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of storm bent u zelf volledig aansprakelijk en kan Personal Gym Heemskerk ervoor kiezen om de training te annuleren.

13.8 Indien Personal Gym Heemskerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Personal Gym Heemskerk beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Personal Gym Heemskerk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Personal Gym Heemskerk beperkt tot het bedrag dat de deelnemer aan Personal Gym Heemskerk betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.9 Indien de deelnemer of een eventuele derde(n) de trainingsruimte betreedt, kan Personal Gym Heemskerk niet aansprakelijk worden gehouden voor activiteiten en gebeurtenissen die buiten de trainingen en trainingsruimten om gebeuren. De deelnemer en eventuele derde(n) zijn dan zelf verantwoordelijk voor de geleden schade.

13.10 Indien de deelnemer of een eventuele derde(n) zonder begeleiding zich in trainingsruimte bevindt, kan Personal Gym Heemskerk niet aansprakelijk worden gehouden voor activiteiten en gebeurtenissen die dan plaatsvinden. Dit geldt ook indien de training al is aangevangen.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Personal Gym Heemskerk is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, ziekte van de personal trainer, verkeersongeval, verkeersstoring, virusinfectie en computervredebreuk door derden, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Personal Gym Heemskerk geen controle kan uitoefenen.

14.3 In geval van overmacht zal Personal Gym Heemskerk trachten om de trainingen in een andere vorm aan de deelnemers te kunnen bieden, tot voor zover mogelijk.

14.4 In geval van overmacht zal de facturing doorlopen, tenzij Personal Gym Heemskerk daar een mededeling over doet aan de deelnemers waarin anders is bepaald.

Artikel 15 - Ontbinding

15.1 Elk handelen, nalaten of gedrag van een deelnemer, of bezoeker van Personal Gym Heemskerk, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Personal Gym Heemskerk kunnen benadelen, geeft Personal Gym Heemskerk en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van het abonnementsgeld of schadevergoeding.

15.2 Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst.

15.3 De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht worden stopgezet.

15.4 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald. Een tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkend arts of therapeut.

15.5 De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 16 - Privacy

16.1 Personal Gym Heemskerk gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. De persoonsgegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Personal Gym Heemskerk werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Personal Gym Heemskerk verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Personal Gym Heemskerk om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. De persoonsgegevens zijn ook nodig voor de facturering.

16.2 Ingevulde intakeformulieren die een jaar of langer geleden een traject van Personal Gym Heemskerk hebben voltooid, zullen worden verwijderd. Op verzoek van de deelnemer kunnen deze eerder na voltooiing van het traject worden verwijderd. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst.

16.3 Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen niet op verzoek vernietigd worden.

16.4 De deelnemer dient veranderingen in de persoonsgegevens per omgaande aan Personal Gym Heemskerk door te geven.

16.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slecht gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

17.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Personal Gym Heemskerk voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Personal Gym Heemskerk. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke stemming van Personal Gym Heemskerk.

17.2 Alle door Personal Gym Heemskerk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Personal Gym Heemskerk ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Personal Gym Heemskerk zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

17.3 Het is zonder voorafgaande toestemming van Personal Gym Heemskerk niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training en/of personal trainer.

Artikel 18 – Geschillen en toepasselijk recht

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Personal Gym Heemskerk.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en Personal Gym Heemskerk zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Personal Gym Heemskerk is gevestigd. De deelnemer heeft 1 maand tijd nadat Personal Gym Heemskerk zich schriftelijk jegens de deelnemer op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Personal Gym Heemskerk om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Artikel 19 – Overige bepalingen

Personal Gym Heemskerk behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in de voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen steeds zullen ingaan na afloop van het lopende abonnement. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Personal Gym Heemskerk. Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Personal Gym Heemskerk beoordeeld en beslist.

Algemene voorwaarden Personal Gym Heemskerk (versie mei 2020)